Kompleksowe usługi BHP
Doradztwo – Szkolenia – Dokumentacja

Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej świadczymy poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie art. 23711 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2009r. Nr 219, poz. 1704).

Doradzamy we wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Szkolimy, przygotowujemy dokumentację oraz przeprowadzamy kontrole problemowe i kompleksowe oraz obowiązujące roczne analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Współpracujemy na warunkach dogodnych dla klienta, tak by nie zakłócać jego podstawowej działalności.

Informacje

tel. 608 069 781
tel. 71 792 40 92

Świadczone usługi wykonujemy w ramach:

Umów stałych
(usługa kompleksowa) dotycząca nadzoru BHP – na miejscu oraz w siedzibie u klienta.
Jednorazowych zleceń
na miejscu oraz w siedzibie klienta.

Cennik

RODZAJ USŁUGICENA BRUTTO
Umowa stała (usługa kompleksowa) dotycząca nadzoru w zakresie BHP. Przy zawieraniu umów stałych,
dotyczących nadzoru bhp stawka miesięczna ustalana jest indywidualnie w zależności od liczby pracowników
i wynosi około 250 PLN/miesiąc i obejmuje wszystkie szkolenia i dokumentacje w zakresie BHP, czyli wymienione pozycje poniżej.
ZAKRES USŁUG W DZIEDZINIE BHP i PPOŻ
Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.40,00 zł
Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.60,00 zł
Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy pediatrycznej.80,00 zł
Szkolenie wstępne BHP.30,00 zł
Szkolenie okresowe BHP – stanowiska robotnicze.60,00 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych.90,00 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących.120,00 zł
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych.150,00 zł
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby BHP.180,00 zł
Szkolenie okresowe bhp – stanowiska robotnicze
(w języku angielskim).
120,00 zł
Szkolenie okresowe bhp dla pracowników adm.-biur. i innych (w języku angielskim).180,00 zł
Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców (w języku angielskim).240,00 zł
Instrukcje BHP.10,00 zł
Dokumentacja oceny ryzyka na stanowisku pracy.100,00 zł
Sporządzenie dokumentacji powypadkowej.250,00 zł
Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.1500,00 zł
Ocena i weryfikacja obowiązującej zgodnej z aktualnymi przepisami dokumentacji BHP oraz aktualnego stanu BHP i PPOŻ.GRATIS
Opracowanie szczegółowych programów wstępnych i okresowych szkoleń w dziedzinie BHP.GRATIS
Opracowanie obowiązujących pracodawcę zarządzeń w zakresie BHP.GRATIS
Konserwacja sprzętu PPOŻ.Indywidualna wycena
Pomiary czynników środowiska pracy.Indywidualna wycena
Reprezentowanie pracodawcy w przypadku czynności kontrolnych organów nadzoru nad warunkami pracy
(Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Ochrony Środowiska).
Indywidualna wycena

Świadczymy usługi w zakresie:

 1. Organizacji i prowadzenia szkoleń z zakresu BHP, PPOŻ oraz udzielania Pierwszej Pomocy dla wszystkich grup zawodowych na miejscu oraz w siedzibie u klienta.
 2. Szkolenia pierwsza pomoc dorosłym.
 3. Szkolenia pierwsza pomoc dzieciom i niemowlętom.
 4. Usługi BHP firmy w ramach stałej umowy.
 5. Tworzenia wymaganej prawem dokumentacji.
 6. Oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego.
 7. Audytowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 8. Prowadzenia postępowań powypadkowych.
 9. Opracowywania instrukcji BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO oraz procedur z zakresu BHP, PPOŻ.
 10. Konserwacja i obowiązujące przeglądy sprzętu PPOŻ.
 11. Doraźnej analizy stanu BHP i ochrony PPOŻ.
 12. Nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji nakazów organów kontrolnych PIP PIS.

Na życzenie przesyłamy referencje. Stale dbamy o wysoki poziom realizowanych przez nas usług.

Współpracujemy z zespołem wykwalifikowanych wykładowców posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych w zakresie BHP i PPOŻ o bogatym wieloletnim doświadczeniu zawodowym.

W działalności wykonujemy wszelkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów

 1. dokonujemy oceny i weryfikacji obowiązującej zgodnej z aktualnymi przepisami dokumentacji BHP oraz aktualnego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jednostki organizacyjnej;
 2. sporządzamy i prowadzimy dokumentację firmy w zakresie BHP medycyny pracy i ochrony PPOŻ.;
 3. opracowujemy i uaktualniamy zgodnie z obowiązującymi przepisami karty oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy;
 4. sporządzamy dokumentację powypadkową;
 5. organizujemy i prowadzimy obowiązujące szkolenia wstępne dla wszystkich grup pracowników;
 6. organizujemy i prowadzimy obowiązujące szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno – biurowych i innych, inżynieryjno-technicznych, pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby;
 7. organizujemy w obiektach firm obowiązujący system ochrony przeciwpożarowej;
 8. organizujemy w obiektach firm obowiązujący system udzielania pierwszej pomocy;
 9. przeprowadzamy kontrole kompleksowe i problemowe stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 10. dostosowujemy w ramach kontroli maszyny nabyte przed 1 stycznia 2003r. do minimalnych wymagań dotyczących maszyn, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 191 poz. 1596 );
 11. doradzamy pracodawcom jak bezpiecznie organizować stanowiska pracy;
 12. reprezentujemy pracodawcę w przypadku czynności kontrolnych organów nadzoru nad warunkami pracy (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego, Policja).

Jesteśmy szkoleniowo-doradczym centrum profesjonalnie zajmującym się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową oraz zabezpieczeniem medycznym.

Jak do nas dojechać?