Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w partnerstwie z Przychodnią na Biskupinie oraz Wojewódzką Przychodnią Sportowo-Lekarską Aeroklubu Polskiego realizują projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 2
Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 e-usługi publiczne – Poddziałanie e-usługi publiczne – konkursy horyzontalne) pn: „Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy DWOMP i Partnerów” (nr
umowy RPDS.02.01.01-02-0068/17).

Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych prowadzących do poprawy poziomu świadczeń zdrowotnych oraz ich dostępności. Moduł elektronicznego obiegu dokumentów będzie stanowił dopełnienie inwestycji z zakresu dostosowania infrastruktury do świadczenia usług publicznych
w zakresie e-zdrowia.

W wyniku projektu uruchomione zostaną elektroniczne usługi publiczne takie jak: e-rejestracja, e-dokumentacja, e-ankieta, e-powiadomienia, e-kolejka, e-porada, prowadzące do poprawy poziomu świadczeń zdrowotnych oraz ich dostępności.

Wartość projektu: 2 558 708,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 174 901,79 PLN

Jak do nas dojechać?